مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SN

Serial Number

شماره سریال
SN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود