مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مکاترونیک

مکانیک،کامپیوتر و الکترونیک

این رشته تلفیقی از سه رشته ی مکانیک،کامپیوتر و الکترونیک می باشد.
مکاترونیک
ارسال نظر

ارسال نظر