مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABS

Australian Bureau of Statistics

دفتر آمار کشور استرالیا
ABS
ارسال نظر

ارسال نظر