مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSW

Personal Support Worker

کارگر حمایت شخصی در کانادا
PSW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود