مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTW

By The Way

عبارت BTW، مخفف عبارت By the way به معنی (ضمناً، راستي) می باشد.
BTW
ارسال نظر

ارسال نظر