مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASAP

As Soon As Possible

هر چه زودتر
ASAP
ارسال نظر

ارسال نظر