مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BWC

But Who Cares

اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟
BWC
ارسال نظر

ارسال نظر