مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TAG

Technology Association of Georgia

انجمن فناوری گرجستان
TAG
ارسال نظر

ارسال نظر