مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف داعا

دانشگاه عالی دفاع ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی
داعا
ارسال نظر

ارسال نظر