مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APC

Armored Personnel carrier

نفربر زرهی و خودروی جنگی زرهی برای نقل و انتقال پیاده نظام.
APC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود