مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف متما

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
متما
ارسال نظر

ارسال نظر