مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شبنم

شبکه بازرسی و نظارت مردمی

شبکه بازرسی و نظارت مردمی از طریق رمزینه (بارکدهای دو بعدی)
شبنم
ارسال نظر

ارسال نظر