مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRO

Protein

PRO مخفف و مختصر شده PROTEIN است. اين تست جهت اندازه گيري كل پروتئين هاي سرمي بكارگرفته ميشود. از آنجايي كه در سرم تعداد متنوعي پروتئين وجود دارد و هر كدام مرتبط با بيمارهاي خاصي است لذا جهت تعيين نوع پروتئين مذكور ميبايست تست ديگري به نام پروتئين الكتروفورز انجام گردد تا مشخص گردد كه افزايش يا كاهش مربوط به كدام نوع پروتئين سرمي است.
PRO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود