مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OLP

مخفف عبارت OLP

Our Lady Peace
آور لیدی پیس که به اختصار اواِل‌پی گفته...