مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UDID

Unique Device Identifier

شناسه منحصر به فرد دستگاه
UDID
ارسال نظر

ارسال نظر