مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PR

Per Rectum

مصرف دارو از راه مقعد
PR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود