مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GCSF

Granolocyte Colonization Stimulating Factor

فاکتور تحریک‌کننده کولونیزاسیون گرانولوسیت ها
GCSF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود