مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DFD

Data Flow Diagram

dfd جریان گردش کار(داده) در یک سیستم یا زیر سیستم رو نشان میدهد و کلیه داده های مرتبط با بخش های سیستم مشخص میشود که به عنوان مثال انبار با فروشنده ارتباط دارد که داده های مورد تبادل آنها کالا است و فاکتور که با یالی بین این دو نمایش داده میشوند.
DFD
ارسال نظر

ارسال نظر