مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFE

Amniotic Fluid Embolism

امبولی مایع امنیوتیک
AFE
ارسال نظر

ارسال نظر