مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AIS

Androgen insensitivity syndrome

یک بیماری که در نتیجه ناتوانی ناقص یا کامل از سلول برای پاسخ به آندروژن ها است
AIS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود