مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EBV

Epstein Bar Virus

ویروس اپشتین–بار به صورت مخفف EBV عامل بیماری مونونوکلئوز عفونی از گروه هرپس ویریده‌ها است. این ویروس با برخی از انواع سرطان مانند لنفوم هوچکین، لنفوم بورکیت و بیماری هایی مانند ایدز (HIV)، مولتیپل اسکلروز و ام اس[۱]در ارتباط است.

اپشتین بار ویروس از خانواده هرپس ویروسها ژنوم DNA دورشته‌ای دارد و اندازه ویروس ۱۲۰ nm تا ۱۸۰ nm است. هرپس ویروس تیپ چهار (HHV-۴) نیز نامیده می‌شود. عفونت طبیعی EBV تنها در انسان رخ می‌دهد و بسیار شایع است. بررسیهای سرواپیدمیولوژی نشان می‌دهد که بیش از ۹۵٪ از بزرگسالان در جهان با ویروس EBV مواجه شده‌اند. این ویروس جزء زیرخانواده گاماهرپس ویرینه است.
EBV
ارسال نظر

ارسال نظر