مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TRH

Thyrotropin-releasing hormone

هورمون آزاد کننده ی تیروتروپین
TRH عمده‌ترین محرک سنتز و ترشح TSH است
TRH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود