مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Q

every

هر
Q
ارسال نظر

ارسال نظر