مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NG

Nanogram

نانو گرم
NG
ارسال نظر

ارسال نظر