مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف G

Gramme

گرم یکایی برای اندازه‌گیری جرم در دستگاه متریک است و نماد گرم در دستگاه بین‌المللی یکاها g مخفف واژهٔ لاتین gramme است.
G
ارسال نظر

ارسال نظر