مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف G6PD

Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase

انزیم گلوکز 6فسفات دهیدروژناز
G6PD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود