مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BGM

Blood Glucose Monitor

مانیتور گلوکز خون
BGM
ارسال نظر

ارسال نظر