مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MAO

Mono Amine Oxidase

انزیم مونو امین اکسیداز
MAO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود