مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DW

Dextrose Water

محلول تزریقی دکستروز
DW
ارسال نظر

ارسال نظر