مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USP

United States Pharmacopeia

داروسازی ایالات متحده
USP
ارسال نظر

ارسال نظر