مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIC

Disseminated Intravascular Coagulation

انعقاد درونرگی منتشر یا (DIC) یا اختلال انعقادی منتشر که به‌معنی فعال‌شدن پاتولوژیک سیستم انعقاد خون به‌صورت منتشر در رگ‌های مختلف بدن است. این بیماری خطرناک و کشنده‌است که به‌دلایل مختلفی به صورت ثانویه رخ می رهد. این بیماری هیچگاه خود به خودی رخ نمی‌دهد و اکثرا در نتیجهٔ یک بیماری و یا محرک اولیه ایجاد می‌شود.
DIC
ارسال نظر

ارسال نظر