مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CF

Cystic Fibrosis

بیماری فیبروسیستیک
CF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود