مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AML

Acute Myelogenous Leukemia

لوسمی میلوژنوس حاد
AML
ارسال نظر

ارسال نظر