مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECA

External Carotid Artery

سرخرگ سبات بیرونی یا شریان کاروتید خارجی (ECA) شاخه‌ای از سرخرگ سبات مشترک است که وظیفه خونرسانی به بخش‌های خارج از جمجمه را برعهده دارد. تغذیه خونی صورت بیشتر ازطریق شاخه‌های سرخرگ سبات بیرونی انجام می‌گیرد. سرخرگ چهره‌ای که شاخه‌ای از سرخرگ سبات بیرونی است نقش مهمی در خونرسانی صورت دارد. سرخرگ گیجگاهی سطحی و سرخرگ فکی (ماگزیلاری) دو شاخه انتهایی سرخرگ سبات بیرونی هستند.
ECA
ارسال نظر

ارسال نظر