مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUP

PARC Universal Protocol

پروتکل جهانی PARC
PUP
ارسال نظر

ارسال نظر