مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERD

Entity Relationship Model

ERD به معنای بیانگر موجودیت ها از دیگاه دیتابیسی است.
نمودارهای ER ،تکنیکی برای نمایش ساختار منطقی بانک اطلاعاتی به صورت تصویری ارائه می کنند. این نمودارها روش ساده ای را به شکل تصویری برای طراحی پایگاه داده ها فراهم میکنند.همیشه یک تصویر گویاتر از کلمات متعدد وبده و مفهوم ساده و قابل درکی را ارائه میدهد. به دلیل عمومیت مدل ER به عنوان روشی در طراحی بانک اطلاعاتی، نمودارهای آن نیز مسلما متداولتر خواهد بود.
ERD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود