مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PHY

Physical Layer Protocol

لایه فیزیکی در شبکه
PHY
ارسال نظر

ارسال نظر