مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADM

Application Development & Management

برنامه توسعه و مدیریت
ADM
ارسال نظر

ارسال نظر