مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTP

Realtime Transport Protocol

زمان واقعی پروتکل حمل و نقل (تلفن سوئیچ دیجیتال)
RTP
ارسال نظر

ارسال نظر