مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSADM

Structured Systems Analysis and Design Method

تجزیه و تحلیل سیستم های ساختاری و روش های طراحی
SSADM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود