مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATM

Asynchronous Transfer Mode

حالت انتقال ناهمگام (در شبکه)
ATM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود