مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDS
مخفف عبارت RDS
Radio Data System
پروتکل های ارتباطی استاندارد برای تعبیه...
AWACS
مخفف عبارت AWACS
Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
IEASIS
مخفف عبارت IEASIS
Iranian Research Association on Information Society
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی...
NIDCD
مخفف عبارت NIDCD
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...
NIDDK
مخفف عبارت NIDDK
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
موسسه ملی دیابت و بیماری‌های کلیوی و...
AUI
مخفف عبارت AUI
Attachment Transfer Interface
کابلی ارتباطی برای ارتباط کامپیوترها در...
UC
مخفف عبارت UC
Unified Communications
ارتباطات یکپارچه (UC)، عبارتی است که...