لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 03:23
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات آزمایش خون

MCHC
مخفف عبارت MCHC
Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگل...
MCH
مخفف عبارت MCH
Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوس...
RDW
مخفف عبارت RDW
Red Cell Distribution Width
RDW به معنای: گستره توزیع گلوبول‌ه...