مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گر

ارسال نظر

گروهان

گروهان یا به فارسی افغانی تولَی یکی از یگان‌های نظامی است که معمولاً از ۷۰ تا ۲۰۰ سرباز تشکیل شده است. فرماندهِ یک گروهان، معمولاً درجهٔ سروانی دارد. هر گروهان خود معمولاً به سه تا شش دسته بخش می‌گردد. چند گروهان با هم تشکیل یک گردان می‌دهند.گر

ارسال نظر