مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LDR

Long Distance Relationship

ارسال نظر
رابطه از راه دورLDR

ارسال نظر