مخفف کلمه LDR


( Long Distance Relationship ) رابطه از راه دور
LDR

بازگشت به صفحه قبل