لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:47
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPD

Integrated Project Delivery

تحویل یکپارچه پروژه
IPD