لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:21
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ذر

آذر

در مورد «ذر» به گفته اهالی شهر اشک ابن زال همسری بنام آذر داشته‌است و پسوند «ذر» در واقع مخفف نام آذر بوده‌ است.
ذر