مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساجات

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی

ارسال نظر
سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجراییساجات

ارسال نظر