لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CNPA

Counter Narcotice Police of Afghanistan

پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان
CNPA